Goddelijke-oproep.jouwweb.nl
Home » De gebeden » Droevige Rozenkr.

ROZENKRANS VAN DE DROEVIGE
GEHEIMEN VOOR DEZE TIJD

Inleidend gebed
Moge de Heilige Naam van God, onbegrijpelijk en onuitsprekelijk, alle aanbidding waardig, in eeuwigheid geloofd, geprezen en geliefd, aanbeden en verheerlijkt worden in de Hemel, op aarde en onder de aarde door alle schepselen van God en door het Allerheiligst Hart van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars. Amen.

Laten we het Heilig Gelaat van Jezus aanschouwen. Onze Heer zegt: "Bij het opofferen van Mijn Aanschijn aan de eeuwige Vader zal niets geweigerd worden, en men zal de bekering van veel zondaars verkrijgen."

Gebed: Eeuwige Vader, ik offer U op, het aanbiddelijk Aanschijn van Uw geliefde Zoon, tot eer en glorie van Uw Naam, voor de bekering van de zondaars en de redding van de stervenden, vooral in deze stad (uw woonplaats) en in alle steden en plaatsen in deze wereld.  Amen.

De Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de almachtige Vader ...

1x Onze Vader ... 3x Wees gegroet, Maria ... 1x Eer aan de Vader ...

Eerste droevige Geheim: Jezus bidt in doodsangst in de Hof van Gethsemani
Wij aanschouwen onze heiligste Heer, knielend in de Hof van Gethsemani, en overwegen Zijn geopende poriën, waaruit Zijn kostbaar Bloed vloeit. (Stilte)

Laat ons bidden: O gezegende Jezus, ik smeek tot U omwille van Uw heilige Wonden, en leg in elk van Uw door Uw heilig lijden en Uw doodsangst geopende poriën, alle verantwoordelijken in de media, vooral diegenen die hierin produceren en beslissen over wat wij en onze kinderen zien, horen en lezen. Ik bid vooral voor hen, die door verkeerd handelen pornografie, verdorvenheid, zedeloosheid en occultisme in films, computerspellen, op het internet, in tijdschriften, kranten, op de radio en vooral op televisie propageren. Ik vraag U omwille van Uw kostbaar Bloed: verberg ieder van hen in Uw heilige Wonden. Heer Jezus, in Uw heilige Naam bind ik al het kwaad dat deze mensen zou kunnen bederven, en smeek Uw goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid over hen af.  Amen.

1 Onze Vader ... 10 Wees gegroet, Maria ... 1x Eer aan de Vader ...

Tweede droevige Geheim: Jezus wordt gegeseld

Wij aanschouwen onze heiligste Heer, Die geketend wordt aan de zuil der geseling, en wij zien Zijn heilig verscheurde en doorstoken Lichaam. (Stilte)

Laat ons bidden: O gezegende Jezus, ik smeek tot U omwille van Uw heilige Wonden, en leg in elk van deze diep gapende Wonden van Uw heilige Rug, die heel Uw gebeente ontbloten, alle machthebbers van de wereld, alle verantwoordelijken van staten en politiek, vooral degenen die proberen de vrijheid te ontnemen. Ik bid U omwille van Uw kostbaar Bloed: verberg ieder van hen in Uw heilige Wonden. Heer Jezus, in Uw heilige Naam bind ik al het kwaad dat deze mensen zou kunnen bederven, en smeek Uw goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid over hen af.  Amen.

1x Onze Vader ... 10x Wees Gegroet, Maria ... 1x Eer aan de Vader ...

 Derde droevige geheim: Jezus wordt met doornen gekroond

Wij aanschouwen onze heiligste Heer, bedekt met Zijn heilig Bloed, Zijn door slagen verscheurde en verminkte Lichaam waardoor Hij nauwelijks kan ademen, en we zien hoe ze Hem heen en weer gooien en de kroon der bespotting diep op Zijn heilig Hoofd drukken. (Stilte)

Laat ons bidden: O gezegende Jezus, ik smeek tot U omwille van Uw heilige Wonden, en leg in elke van deze onuitsprekelijk schrijnende, dodelijke Wonden - veroorzaakt door doornen die als zwaarden indringen -, allen die in de financiële wereld en in het bedrijfsleven werkzaam zijn; al degenen, die uit hebzucht en honger naar macht hun onsterfelijke ziel verkocht hebben of zullen verkopen. Ik vraag U door en omwille van Uw kostbaar Bloed: verberg elk van hen in Uw heilige Wonden. Heer Jezus, in Uw heilige Naam bind ik al het kwaad dat deze mensen zou kunnen bederven, en smeek Uw goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid over hen af.  Amen.

1x Onze Vader ... 10x Wees Gegroet, Maria ... 1x Eer aan de Vader ...

Vierde droevige geheim: Jezus draagt Zijn zware kruis

Wij aanschouwen onze heiligste Heer, Die voor de derde maal gevallen is: Zijn heilige zo verschrikkelijk verminkte voeten, Zijn gezegende stukgeslagen benen, Zijn gekneusde zo geliefde knie, Zijn stukgeslagen heilige handen, armen en ellebogen met onuitsprekelijke pijnen door mishandeling en foltering. Vooral, geliefde Jezus, aanschouwen wij Uw heilige Schouderwonde, waarop Gij Uw geliefde kruis gedragen hebt; deze Wond, die Uw heilig Lichaam en gebeente een groter leed en grotere ellende veroorzaakte dan iedere andere kostbare Wond. Uw zo verscheurde Lichaam ontblootte uw gebeente. (Stilte)

Laat ons bidden: O gezegende Jezus, ik smeek tot U omwille van Uw heilige Wonden, en verberg diep in Uw pijnlijkste Wonden allen die gezag over anderen hebben, van de eenvoudigste macht tot hen die het leven en het lot van anderen in hun handen hebben. Ik vraag U door en omwille van het kostbaar Bloed: verberg ieder van hen in Uw heilige Wonden. Heer Jezus, in Uw heilige Naam bind ik al het kwaad dat deze mensen zou kunnen bederven, en smeek Uw goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid over hen af.  Amen.

1x Onze Vader ... 10x Wees Gegroet, Maria ... 1x Eer aan de Vader ...

Vijfde droevige geheim: Jezus wordt gekruisigd

Wij aanschouwen onze gezegende Heer, genageld aan het kruis, waar Hij de pijnlijkste en gruwelijkste dood lijdt. In Zijn pijnen waren Zijn gedachten steeds op ons gericht, op onze verlossing en redding, en op het einde gaf Hij ons over aan de bescherming van Zijn Moeder. (Stilte)

Laat ons bidden: O gezegende Jezus, ik smeek tot U omwille van Uw heilige Wonden, en verberg diep in elk van Uw bij de kruisiging geleden Wonden in Uw geliefde handen, Uw heilige voeten, en in Uw eerbiedwaardige Zijdewonde: alle families, in het bijzonder in .………. (naam van steden en/of landen), van wie de ouders gescheiden zijn of die zich willen laten scheiden, eveneens allen die de afschuwelijke zonden van abortus hebben begaan of die dit overwegen te doen, en al degenen die gevangen zitten in verdorvenheid en echtbreuk. Ik leg in Uw zeer pijnlijke Wonden ook alle kinderen van deze mensen, om ze tegen de besmetting door deze zonden te bewaren, en om ze aan de bescherming van de Heilige Familie toe te vertrouwen, vrij van zinnelijke lusten en hartstocht voor wereldse zaken. Ik vraag U omwille van Uw kostbaar Bloed: verberg ieder van hen in Uw heilige Wonden. Heer Jezus, in Uw heilige Naam bind ik al het kwaad dat deze mensen zou kunnen bederven, en smeek Uw goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid over hen af.  Amen.

1 Onze Vader ... 10 Wees geroet, Maria ... 1x Eer aan de Vader ...